Statut KBS w Wieleniu

Załącznik do uchwały Nr 1/1/2004  Walnego Nadzwyczajnego Kurkowego 
  Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu z dnia 
  22 stycznia 2004  roku w sprawie 
zmiany Statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu.
STATUT
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
W Wieleniu
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wieleniu, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Bractwem.
Bractwo powstało w 1999 roku z inicjatywy członków założycieli, który w roku obchodów jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich i 890-lecia grodu Wieleń w dniu 17 października 1998 roku zadeklarowali wolę przywrócenia do życia Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu.
Bractwo jest kontynuatorem tradycji Bractwa Kurkowego w Wieleniu założonego w dniu Świętej Trójcy (11 czerwca) 1645 roku na mocy przywileju nadanego przez króla Jana Kazimierza i ówczesnego dziedzica Wielenia Aleksandra Mikołaja Kostki.
§ 2
Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Wieleń.
§ 3
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wieleniu jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Może posiadać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy bez wszelkich ograniczeń. Może używać sztandaru, odznak, pieczęci oraz innych emblematów Bractw Strzeleckich zgodnie ze staropolskimi tradycjami i obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4
Bractwo jest stowarzyszeniem apolitycznym, może być zrzeszone organizacyjnie z innymi Bractwami w Polsce.
                                                                
§ 5
Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6
Celem Bractwa jest podtrzymywanie i krzewienie wielowiekowych tradycji strzeleckich i całej spuścizny Bractwa Kurkowego powstałego w roku 1645 działającego na terenie miasta Wielenia i okolic, pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych, szerzenie cnót obywatelskich, braterstwa, honorowego postępowania a także rozwijanie poczucia obowiązków obywatelskich względem Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7
Bractwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie treningów, ćwiczeń i zawodów strzeleckich dla członków Bractwa, ich rodzin oraz sympatyków strzelectwa,
2. szerzenie ducha obywatelskiego wśród członków, udzielanie sobie wzajemnie życzliwej pomocy oraz pielęgnowanie życia towarzyskiego,
3. wyrabianie karności i dyscypliny państwowej, aby w razie potrzeby każdy członek Bractwa był gotowy na wezwanie do obrony Kraju,
4. prowadzenie działalności szkoleniowej i gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Bractwa,
5. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
6. organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz Braci, osób i organizacji wymagających wsparcia materialnego bądź rzeczowego.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8
1. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Bractwa.
§ 9
Członkowie Bractwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każdy obywatel Polski, posiadający szacunek i zaufanie swych współobywateli, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. Wniosek o przyjęcie na członka winien kandydat po zaznajomieniu się z niniejszym statutem złożyć pisemnie do Zarządu Bractwa Kurkowego, poparty przez co najmniej dwóch członków Bractwa nie należących do Zarządu Bractwa. Do wniosku należy dołączyć krótki życiorys, wypełnioną kartę ewidencyjną i na żądanie Zarządu zaświadczenie o karalności. Zgłoszenie kandydata winien Zarząd Bractwa wywiesić w swoim sekretariacie (siedzibie) na okres 2-ch tygodni. O przyjęciu kandydata w poczet członków Bractwa decyduje Walne Zgromadzenie Bractwa lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa po zasięgnięciu opinii Zarządu Bractwa bezwzględną większością głosów (50 + 1). Odmowa przyjęcia w poczet członków nie wymaga uzasadnienia. Pełne prawa członkowskie uzyskuje się dopiero po otrzymaniu formalnego pisemnego potwierdzenia przyjęcia, zapłaceniu wstępnego, składki członkowskiej za jeden kwartał, wykupieniem odznaki członkowskiej oraz po oficjalnym złożeniu roty ślubowaniu, która brzmi następująco:  „ślubują wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszelkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo”. Powyższe ślubowanie odczytuje prezes lub wiceprezes Bractwa w obecności kandydata podczas Walnego Zgromadzenia Bractwa lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bractwa i zobowiązuje go poprzez podanie ręki i powtórzenie słów „ślubuję i przyrzekam”. Akt ten stwierdza się protokolarnie.
2. Po uzyskaniu pełnych praw członkowskich, członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Bractwa,
c) noszenia broni po uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz ubiorów Bractwa Kurkowego podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa,
d) brania udziału w uroczystościach, zawodach strzeleckich i strzelaniach zgodnie z regulaminem strzelań, oraz do uzyskania statutem i regulaminem Bractwa przewidzianych nagród oraz godności, a szczególnie tytułu Króla Kurkowego,
e) korzystania z rodziną z urządzeń, lokali i sprzętu będącego własnością Bractwa,
f) zajmowaniu wszelkich stanowisk w Bractwie,
g) zaskarżaniu do Walnego Zgromadzenia orzeczeń Sądu Honorowego
h) do pogrzebu z udziałem Bractwa z wszelkimi honorami.
Wszystkie godności, urzędy, stanowiska i funkcje należą do honorowych czynności względnie obowiązków członków Bractwa. 
3.  Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:
a)   ścisłe wypełnianie wszelkich postanowień objętych niniejszym statutem i regulaminami        
jak również przestrzeganie wszelkich uchwał władz Bractwa. Każdy członek winien    posiadać statut Bractwa i znać jego przepisy,  
b) regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Bractwie,
c) brać udział w strzelaniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach, zebraniach i uroczystościach Bractwa w ubiorze organizacyjnym. O ile członek Bractwa, obowiązku wymienionego w pkt. c bez uzasadnionego usprawiedliwienia nie wypełni, Zarząd Bractwa uprawniony jest do nałożenia kary pieniężnej,
d) posiadać ubiór organizacyjny Bractwa,
e) postępować zgodnie z poczuciem honoru obywatelskiego i uczciwości,
f) przestrzegać zasad „Bóg-Honor-Ojczyzna”.
§ 11
Członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich za więcej jak 3 m-ce, tracą prawo do korzystania z wszelkich wymienionych w §10 tegoż statutu uprawnień, a na wypadek gdyby brali udział w strzelaniu, strzały ich są nieważne.
§ 12
Członek chcący wystąpić z Bractwa Kurkowego jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie Zarząd Bractwa i zapłacić składki członkowskie do końca roku gospodarczego. Rokiem gospodarczym Bractwa jest rok kalendarzowy.
§ 13
Zarząd Bractwa może zawiesić w prawach członkowskich Brata, który:
1. ma wytoczony przez prokuraturę postępowanie karne,
2. z własnej inicjatywy wystąpił o zawieszenie, z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu Bractwa, w którym określił czas zawieszenia, maksymalnie do trzech lat.
Członek zawieszony w prawach traci na czas trwania zawieszenia wszelkie prawa członkowskie.
§ 14
Utrata członkostwa – członkostwo ustaje:
1. przez śmierć,
2. przez utratę obywatelstwa polskiego,
3. przez sądownie zarządzoną kuratelę nad członkiem,
4. przez dobrowolne pisemne wystąpienie,
5. przez wykluczenie członka mocą uchwały, Zarządu Bractwa, która może nastąpić jeśli członek:
a) dopuścił się czynu niehonorowego względnie hańbiącego,
b) został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu,
c) rozmyślnie działał na szkodę Bractwa, 
d) nie płacił w ciągu 4-rech miesięcy nałożonych przez władze Bractwa kar i kosztów,
e) umundurowany w stanie nietrzeźwym zwraca swoim niewłaściwym zachowaniem uwagę,
f) zalega ze składkami członkowskimi lub innymi opłatami ustanowionymi przez władze Bractwa, mimo upomnienia dłużej niż trzy miesiące,
g) nie wykonuje zaleceń przełożonych Bractwa w służbie i nie stosuje się do obowiązków objętych statutem i regulaminami,
h) dopuści się przekroczenia regulaminu strzelniczego celem uzyskania nagrody dla siebie lub innych osób.
§ 15
Członek występujący lub wykluczony przez Zarząd Bractwa traci wszelkie prawa do majątku Bractwa i nie może żądać zwrotów opłat dokonanych na rzecz Bractwa.
§ 16
O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Zarząd Bractwa na swoim posiedzeniu większością 2/3 głosów.
Członkowi wykluczonemu lub zawieszonemu w prawach członka przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Bractwa do Sądu Honorowego Bractwa Kurkowego w przeciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu bądź  zawieszeniu.
§ 17
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Bractwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Bractwie przez swojego przedstawiciela .
Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Bractwa lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bractwa,, na swoim posiedzeniu zwykłą większością głosów obecnych członków. 
§ 18
Członkiem honorowym Bractwa może zostać obywatel bez względu na przynależność państwową, który oddał znaczne usługi Rzeczypospolitej Polskiej lub Bractwu Kurkowemu. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Bractwa lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa lub pięciu członków Bractwa. Uchwała wchodzi w życie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw i urządzeń brackich, przy czym nie są zobowiązani do płacenia składek.
Maja oni prawo udziału we wszystkich zebraniach Bractwa z głosem doradczym.
Składki członkowskie, dochody i rozchody
§ 19
Dochody budżetowe Bractwa Kurkowego składają się: 
a) ze składek członkowskich, płatnych z góry, których każdorazowo wysokość na podstawie preliminarza budżetowego i na wniosek Zarządu Bractwa uchwala roczne walne zebranie,
b) z wpisowego, którego wysokość na wniosek Zarządu Bractwa uchwala roczne walne zebranie,
c) z przychodów wszelkich strzelań oraz imprez urządzanych przez Bractwo,
d) z czynszów dzierżawnych od nieruchomości i ruchomości Bractwa,
e) z legatów i darowizn, odsetek od kapitałów itp.
§ 20
Rozchody budżetowe Bractwa Kurkowego składają się:
1. z wydatków administracyjnych,
2. z kosztów nabywania, sprzedawania i utrzymania ruchomości i nieruchomości Bractwa,
3. z wydatków z okazji urządzania strzelań tradycyjnych Bractwa
(wysokość odnośnych rozchodów oraz sposobu honorowania poszczególnych królów, zwycięzców i rycerzy normuje osobny regulamin),
4. z nieprzewidzianych wydatków.
ROZDZIAŁ IV
Władze Bractwa, ich wybór oraz kompetencje
§ 21
Władzami Bractwa Kurkowego są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Bractwa
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Honorowy
§ 22
Roczne Walne Zgromadzenie
Roczne Walne Zgromadzenie Bractwa zwołuje Zarząd corocznie najpóźniej do końca marca. Postanowienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winno być dokonane pisemnie na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem porządku obrad i doręczone pismem poleconym każdemu członkowi. Członek Bractwa ma obowiązek brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Bractwa.
W Walnym Zgromadzeniu Bractwa mogą uczestniczyć także zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 23
Wszystkim zebraniom przewodniczy Prezes Bractwa lub w jego zastępstwie Wiceprezes Bractwa, zaś sekretarz Bractwa sporządza protokół z przebiegu zebrania i powziętych uchwał. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze prowadzone jest przez przewodniczącego wybranego x ogółu członków Bractwa zwykłą większością głosów. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem §10, §18 i §46 oraz rozwiązania Bractwa, co do którego obowiązują przepisy art. 45 statutu.
§ 24
O ile na czas oznaczony Walnego Zgromadzenia nie przybędzie co najmniej połowa członków Bractwa przewodniczący wyznacza na sali posiedzeń drugie Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć pół godziny później i to bez względu na ilość obecnych, przybyłych członków na Zgromadzenie. Uchwały tegoż zebrania są obowiązujące.
§ 25
Do kompetencji rocznego Walnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. udzielenie Zarządowi i Skarbnikowi absolutorium,
2. uchwalenie wysokości składek rocznych,
3. uchwalenie rocznego budżetu,
4. uchwalenie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Bractwa oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Zarządu w sprawach zaciągnięcia zobowiązań majątkowych i pożyczek Bractwa,
5. uchwalanie zmian statutu,
6. wybór członków Zarządu Bractwa w myśl §31 mianowicie:
prezesa na okres 4 lat
wiceprezesa na okres 4 lat
sekretarza na okres 4 lat
skarbnika na okres 4 lat
strzelmistrza na okres 4 lat
komendanta na okres 4 lat
chorążego na okres 4 lat
dwóch radnych na okres 4 lat
7. wybór trzech członków Komisji Rewizyjnej w myśl §32 na okres 4 lat,
8. wybór 3-5 członków Sądu Honorowego Bractwa w myśl §33 na okres 4 lat,
9. wybór pięciu członków komisji kwalifikacyjno-strzelniczej w myśl §37 na okres 4 lat,
10. wybór delegatów na Zjazd Zjednoczonych Bractw Strzeleckich na okres 4 lat.
Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybrani.
§ 26
Wnioski członków na Walne Zebranie muszą być zgłaszane na piśmie do Zarządu Bractwa przynajmniej na 8 dni przed zebraniem.
§ 27
Głosowania na wszystkich zebraniach Bractwa są jawne za wyjątkiem wyboru prezesa i wiceprezesa, co następuje przy pomocy kart do głosowania.
Do obliczania głosów powołuje przewodniczący trzech ławników, spośród obecnych na zebraniu członków.
Wybór pozostałych członków Zarządu oraz komisji itp. dokonuje się zwykłą większością głosów. W razie jednakowej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Wynik wyborów ogłasza przewodniczący na tym samym zebraniu.
§ 28
W razie śmierci lub ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu lub Komisji w czasie kadencji za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, przysługuje Zarządowi prawo dokooptowania innego członka, do przyszłego walnego zebrania.
§ 29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Te same prawa i przepisy, które odnoszą się do Rocznego Walnego Zgromadzenia, mają zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwołuje Zarząd wedle potrzeby lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 części ogólnej liczby członków Bractwa uprawnionych do głosowania z podaniem powodu.
§ 30
Plenarne zebranie
Do kompetencji plenarnych zebrań Bractwa, które odbywają się nie mniej niż dwa razy do roku, należy omawianie wewnętrznych spraw natury organizacyjno-administracyjnych Bractwa bez uchwał.
§ 31
Zarząd Bractwa
Zarząd bractwa jest organem wykonawczym, składa się z 5-9 członków w tym: prezesa (starszy bractwa), wiceprezesa (podstarszy), sekretarza (pisarza), skarbnika (podskarbiego),  strzelmistrza oraz komendanta (marszałka), chorążego i 2 radnych.
Członkowie Zarządu oraz ci członkowie, którzy w myśl statutu biorą udział w posiedzeniach zarządu składają po zatwierdzeniu ich wyboru, względnie uzyskaniu tego prawa na najbliższym posiedzeniu Zarządu na ręce prezesa lub wiceprezesa Bractwa następujące ślubowanie:
„Ślubuję, iż przy wykonywaniu moich obowiązków na posiedzeniach zarządu mieć będą zawsze i wyłącznie interes Bractwa Kurkowego oraz dobro wszystkich członków na względzie, 
przestrzegać będę przepisów statutowych, spełniać gorliwie, sumiennie i bezinteresownie obowiązki mojego urzędu i przyrzekam dochować tajemnicy urzędowej”.
Powyższe ślubowanie odczytuje prezes lub wiceprezes Bractwa i zobowiązuje odnośnego członka przez podanie ręki i powtórzenie słów „Ślubuję i przyrzekam”.
Akt ten stwierdza się protokolarnie.
Podział pracy dla poszczególnych członków Zarządu dokonuje prezes Bractwa, a poszczególni członkowie Zarządu przydzielone im obowiązki zobowiązani są bezwarunkowo przyjąć.
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, a przewodniczy im prezes lub wiceprezes Bractwa.
Uchwały Zarządu są prawomocne i obowiązują, o ile zapadają przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przewodniczącemu przysługuje prawo decyzji.
Pisma, uchwały i rozporządzenia Zarządu Bractwa są ważne i obowiązujące o ile zaopatrzone są w pieczęć Bractwa i podpisy prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika.
Oświadczenia składane w imieniu Bractwa przez Zarząd w formie aktu notarialnego lub notarialnej legalizacji nie wymagają dla swej ważności odcisku pieczęci.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. wykonanie wszelkich uchwał walnych zgromadzeń oraz Sądu Honorowego,
2. czuwanie nad nie przekraczaniem ustalonego przez walne zebranie rocznego budżetu oraz dopilnowanie, aby wpływy i fundusze budżetowe zużywane były celowo,
3. zawieranie wszelkich umów z dzierżawcami w granicach uprawnień wydanych przez Walne Zgromadzenie,
4. czuwanie nad przechowywaniem klejnotów, dokumentów, gotówki, karabinów, chorągwi, ekwipunku oraz wszelkich przedmiotów należących do Bractwa,
5. wyznaczanie członków czynnych względnie honorowych lub gości do oddawania strzałów honorowych podczas poszczególnych strzelań tradycyjnych,
6. wyznaczanie członków do nadzoru podczas strzelań oraz do Straży Honorowej przy pogrzebach,
7. zwoływanie zebrań walnych, nadzwyczajnych i plenarnych oraz zdawanie sprawozdań z działalności,
8. urządzanie uroczystości proklamacyjnych, wieczorków towarzyskich, wycieczek krajoznawczych oraz zabaw Bractwa Kurkowego,
9. organizowanie klubów sportowo-strzeleckich i towarzysko-gospodarczych,
10. prawo kooptacji podczas kadencji w miejsce ustępujących lub zmarłych członków za wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej,
11. opracowanie szczegółowego corocznego planu działania Bractwa, który będzie zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Bractwa. W przypadku wyboru nowych władz Bractwa nowy Zarząd opracowuje nowy plan w okresie 2 miesięcy i przedstawia go na Walnym Zgromadzeniu Bractwa po tym okresie, najdalej do 15 maja.
Sekretarz Bractwa prowadzi protokoły wszelkich zebrań, załatwia korespondencję oraz troszczy się o sprawną administrację wewnątrz Bractwa.
Skarbnik Bractwa zobowiązany jest prowadzić prawidłowo książki kasowe, czuwać nad dokładnym i punktualnym inkasowaniem składek członkowskich i dozorować czynności inkasenta.
Wszelkie wpływy gotówkowe przyjmuje skarbnik za kwitem i dowodem przychodu, zaś wypłaty dokonuje za asygnatą prezesa i sekretarza, lub w ich zastępstwie wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika.
Zebraną gotówkę ponad 500,00 zł skarbnik winien składać na Koncie Bractwa Kurkowego w banku wyznaczonym przez Zarząd.
Podejmowanie kwot z banku może nastąpić za podpisaniem prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie wiceprezesa i skarbnika, a w razie nieobecności skarbnika, sekretarza Bractwa.
Skarbnik zobowiązany jest składać sprawozdanie rachunkowe Zarządowi co kwartał oraz rachunkowe i majątkowe na Walnym Zgromadzeniu.
Komendant Bractwa podlega bezpośrednio prezesowi względnie wiceprezesowi Bractwa, ponadto wykonuje uchwały Zarządu na zewnątrz.
O ile Bractwo występuje w zwartym szyku, na ten czas obejmuje on komendę nad całością. Kompetencje komendanta ujęte są w osobnym regulaminie służbowym.
Strzelmistrz Bractwa opiekuje się strzelnicą Bractwa oraz inwentarzem należącym do strzelnicy. Wydaje wszelkie rozkazy i zarządzenia personelowi pomocniczemu celem przygotowania strzelnicy do strzelań, utrzymuje ogólny nadzór podczas wszystkich strzelań nad organami służbowymi na strzelnicy i postępuje ponadto w myśl §37.
§ 32
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zebraniu, badą księgowość, kasę i dowody Bractwa przynajmniej raz do roku i to przed Walnym Zebraniem. Przysługuje jej jednakże prawo rewizji więcej razy w roku wg własnego uznania lub na życzenie Zarządu Bractwa.
Z każdorazowej rewizji sporządza komisja protokół, który przedkłada Zarządowi, względnie przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, wnosząc jednocześnie o udzielenie skwitowania skarbnikowi i całemu Zarządowi.
W razie śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, przysługuje Komisji prawo dokooptowania innego członka Bractwa. Komisja Rewizyjna spełnia swoje czynności w pełnym składzie.
Uchwały zapadają większością głosów.
§ 33
Sąd Honorowy
Sąd Honorowy Bractwa Kurkowego składa się z wybranych przez Walne Zgromadzenie 3-5 członków zwyczajnych, który spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
W posiedzeniach Sądu Honorowego może brać udział również dwóch członków Zarządu Bractwa, którym przysługuje prawo występowania w interesach Bractwa.
§ 34
Zadania Sądu Honorowego
Sąd Honorowy zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb.
Do kompetencji Sądu Honorowego należy:
rozpatrywanie i załatwianie wszelkich spraw honorowych członków Bractwa Kurkowego.
Do ważności podejmowanych uchwał i orzeczeń konieczna jest obecność co najmniej trzech członków sądu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Obecni na rozprawie Sądu Honorowego członkowie Zarządu Bractwa mogą brać także udział w naradach z głosem doradczym i to za zgodą Sądu. O jawności lub tajności decyduje Sąd Honorowy.
§ 35
Na pisemny wniosek Zarządu Bractwa lub poszczególnych członków Bractwa Kurkowego, wdraża Sąd Honorowy postępowanie i naznacza rozprawą, na którą wzywa obwinionego, świadków i rzeczoznawców. Obwiniony może powierzać zastępstwo względnie obronę innej osobie, która musi być członkiem Bractwa.
Zastępca winien się okazać pisemnym pełnomocnictwem.
Orzeczenie Sądu Honorowego ogłasza Przewodniczący ustnie, zaś w przeciągu 14 dni doręcza się zasądzonemu przygotowane na piśmie orzeczenie z krótkim uzasadnieniem.
§ 36
Jeżeli obwiniony, mimo wezwania, bez usprawiedliwienia nie stawi się ponownie na wyznaczoną rozprawę, wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i rozprawy.
Orzeczenie to staje się prawomocne, o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu czterech tygodni od daty doręczenia.
Wezwanie na rozprawę przesyła się listem zwykłym za dowodem doręczenia lub listem poleconym.
Sąd Honorowy nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.
Instancją odwoławczą od orzeczenia Sądu Honorowego jest Walne Zebranie. Wnieść je należy pisemnie w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 37
Komisja Kwalifikacyjno-Strzelnicza
Komisja Kwalifikacyjno-Strzelnicza składa się z przewodniczącego i 4-rech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczącym z reguły jest każdorazowy Strzelmistrz Bractwa.
Do czynności Komisji należy:
1. czuwanie aby podczas zawodów strzelania nie zachodziły żadne nadużycia i aby strzelanie odbywało się zgodnie z przepisami statutu i regulaminów strzelniczych,
2. wymiar płytek i ustalenie ogólnych wyników strzelania na podstawie list strzeleckich i własnych badań,
3. sporządzenie list zwycięzców według kolejności.
§ 38
Kary nakładane przez władze Bractwa
Do nakładania kar upoważnione są następujące władze:
1. Zarząd Bractwa Kurkowego
2. Sąd Honorowy
Kary są następujące:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. grzywna,
4. pozbawienie praw noszenia munduru i broni na pewien okres czasu,
5. zawieszenie czasowe we wszelkich prawach członkowskich,
6. degradacja, która może być zastosowana obok innych kar,
7. wykluczenie z Bractwa.
Grzywny oraz włożone przez Sąd Honorowy rzeczywiste koszty postępowania wpływają do kasy Bractwa Kurkowego. Grzywny jak również koszty postępowania oraz składki w razie oporu, ściągane będą drogą prawną.
§ 39
Król Kurkowy
Podczas tradycyjnych strzelań zielonoświątecznych, upoważnionym jest każdy członek Bractwa (o ile nie ma przeszkody wynikającej z §11 tegoż statutu), do wzięci udziału w konkursowym strzelaniu do tarczy królewskiej.
Warunek strzelania określa regulamin Bractwa.
Zwycięzca, który w wyniku tego strzelania uzyskał najcelniejszy strzał, otrzymuje tytuł „Króla Kurkowego” jak również z tą nagrodą połączone nagrody i przywileje oraz prawo noszenia tradycyjnych insygni królewskich, mianowicie: duplikatu zabytkowego łańcucha wieleńskich króli kurkowych.
Zwycięzca, który na oznaczony regulaminem czas proklamacji bez dostatecznego pisemnego uniewinnienia nie stawi się, traci prawo do godności królewskiej oraz nagród i przywilejów. W tym przypadku godność królewska przenosi się na następnego najlepszego strzelca.
Król Kurkowy zajmuje w Bractwie najwyższe stanowisko honorowe, bierze udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu głosem doradczym i przysługuje mu prawo na wniosek Zarządu ułaskawienia w wyrokach Sądu Honorowego Bractwa Kurkowego.
Każdy król zobowiązany jest darować Bractwu swój własny portret oraz uzupełnić łańcuch królewski na własny koszt ogniwem, na którym wyryć należy imię i nazwisko odnośnego króla kurkowego oraz rok jego urzędowania.
Kadencja Króla Kurkowego rozpoczyna się od czasu oficjalnej proklamacji, aż do czasu proklamacji następnego króla kurkowego.
Król Kurkowy honorowany będzie wedle przepisów przewidzianych w regulaminie tegoż statutu.
Do świty królewskiej, która bierze udział w najbliższym otoczeniu króla tak w pochodach jak również podczas uroczystości brackich, należą oprócz rycerzy:
1. członkowie honorowi,
2. członkowie Zarządu Zjednoczenia oraz zaproszeni goście,
3. oficerowie Bractwa bez funkcji,
4. zwycięzcy z dalszych strzelań tradycyjnych podczas kadencji,
5. byli królowie kurkowi,
6. byli prezesi Bractwa,
7. jubilaci Bractwa.
§ 40
Rada Królewska
Tworzy się Radę Królewską, w której zasiadać będą Królowie Kurkowi – zwycięzcy turniejów strzeleckich każdego roku, tradycyjnie zwanym „zielonoświątkowym”. Rada Królewska jest organem honorowym, spełniającym rolę doradczą względem władz Bractwa.
§ 41
Sposób prezentowania Bractwa
Pod względem ceremonialnym na zewnątrz, wobec władz i osób trzecich reprezentuje Bractwo każdorazowo Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Bractwa oraz Król Kurkowy.
§ 42
Na dowód, że nazwisko Prezesa lub wiceprezesa, sekretarza jako osób pełniących dane funkcje w Zarządzie Bractwa i przez to posiadających powyżej określone uprawnienia są wg §18 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach wpisane do rejestru , służy odpis z rejestru lub uwierzytelniony odpis tego odpisu.
§ 43
Honorowanie zmarłych członków 
Straż Honorowa. W razie śmierci członka, deleguje Zarząd do pogrzebu Straż Honorową ze sztandarem, komenderowany oficer i członkowie winni bezwzględnie wziąć udział w Straży Honorowej, a w razie bardzo ważnych przeszkód zobowiązani są postarać się o zastępców. Nie wypełnienie tegoż obowiązku podlega karze pieniężnej. Do każdego pogrzebu zmarłego członka stawia Bractwo orkiestrę o ile takiej treści uchwałę podejmie Zarząd oraz umieszcza nekrolog w poczytnym miejscu dziennika.
Koszty ponosi Bractwo.
ROZDZIAŁ V
Majątek Bractwa
§ 44
Majątkiem Bractwa uwydatnionym w rocznym sprawozdaniu zawiaduje Zarząd Bractwa.
Bractwo Kurkowe może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Sprzedaż i kupno wszelkich nieruchomości Bractwa może jedynie nastąpić na mocy uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Walne lub nadzwyczajne Walne Zebranie. Ten sam warunek dotyczy obciążenia nieruchomości Bractwa.
Nabywanie i sprzedaż wszelkich ruchomości podlegają kompetencji Zarządu, który winien je zainwentaryzować w osobnej księdze inwentaryzacyjnej.
Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Bractwa wymagane są podpisy prezesa, skarbnika i sekretarza.
Przepisy odnośnie ćwiczeń w strzelaniu, strzelań tradycyjnych, proklamacji króla kurkowego i zwycięzców z innych strzelań oraz służby wewnętrznej przy publicznych wystąpieniach, pochodach itp. będą zawarte w osobnym regulaminie.
§ 45
Rozwiązanie Bractwa Kurkowego
Rozwiązanie Bractwa Kurkowego jest dopuszczalne tylko w tym wypadku, jeśli na dwóch po sobie następujących Walnych lub Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach, z których drugie powinno odbyć się 30 dni później, zapadną uchwały postanawiające rozwiązanie Bractwa.
Do prawomocności tych uchwał potrzeba co najmniej 75% głosów członków, biorących udział w odbytym Zgromadzeniu.
Co się odnosi do przepisów o zwołaniu i kierowaniem tegoż zgromadzenia mają §22, 23, 24, 25, 26, 29 tegoż statutu analogiczne zastosowanie.
O ile Walne Zgromadzenie postanowi prawomocną uchwałą rozwiązanie Bractwa na ten czas w tym samym zgromadzeniu może zgłosić uchwałę co do decyzji pozostałego majątku Bractwa zwykłą większością głosów.
Likwidatorami Bractwa są członkowie ostatniego Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 46
Zmiana tego statutu może wystąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i to zwykłą większością głosów. 
§ 47
Umundurowanie członków Bractwa ustala osobny regulamin wydany przez Zarząd Bractwa.
§ 48
Statut niniejszy obowiązuje Bractwo od chwili zatwierdzenia przez Sąd Wojewódzki.
§ 49
Niniejszy statut został przyjęty i zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu w dniu 22 stycznia 2004 roku.
   
 

Aktualności

Sprawozdawcze WZB - 15.03.2024 r.

2024-02-21 11:24:16

Na mocy Statutu Wieleńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zwołuje się Walne Zgromadzenie Bractwa, które odbędzie się dnia 15 marca 2024 r. o godzinie 1...

Harmonogram na 2024 r.

2024-01-28 12:38:44

Strzelanie Niepodległościowe - wyniki.

2023-12-10 16:42:31