Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Bractwa.

2014-04-23 01:39:29

28 marca 2014 r. w Strzelnicy Brackiej odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wieleniu. 

Obrady otworzył Starszy Bractwa Brat Włodzimierz Kienitz. Poczet Sztandarowy wprowadził Sztandar. Odśpiewano Hymn Bracki. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w zebraniu uczestniczyło 23 z 24 członków, a zatem uzyskano kworum i zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W kolejnym punkcie wybrano Ławników do Komisji Skrutacyjnej, których zadaniem był nadzór nad poprawnym przebiegiem głosowań. Ławnikami zostali: Brat Piotr Rojewski i Brat Dariusz Dorna wybrani jednogłośnie.

Następnie Brat Włodzimierz Kienitz w imieniu Zarządu przedstawił informację z działalności Bractwa w 2013 roku. W dyskusji po sprawozdaniu zobowiązano Zarząd do podjęcia kolejnej próby odzyskania będących w posiadaniu Pana Stanisława Wielebskiego Klejnotów Brackich. Zaproponowano, aby w rozmowach uczestniczył Kapelan Bractwa ks. Bogdan Kita. Zobowiązano również Zarząd do wyegzwekwowania od Braci obowiązkow wynikajacych z ststutu, dotyczacych uzupełnienia ogniw w łańcuchu królewskim.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Brat Andrzej Rutkowski przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe Bractwa za rok 2013.

Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjno – Strzelniczej przedstawił Brat Karol Nowakowski.

Sprawozdanie z działalności Sadu Honorowego Sądu przedstawił Brat Włodzimierz Rau.

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. Walne udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie.

W następnej kolejności podjęto uchwałę dotyczącą wysokości składki rocznej dla dotychczasowych członków Bractwa oraz wysokości wpisowego dla nowo wstępujących członków. Propozycja Zarządu to odpowiednio 350 zł i 500 zł. Wobec braku innych propozycji przegłosowano w/w kwoty jednogłośnie.

Następnie Brat Bogdan Kuszczak przedstawił projekt Budżetu na rok 2014.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie wniosku o przyjecie nowego członka KBS, Po przedstawieniu przez jednego z Braci Wprowadzających sylwetki kandydata, podjęta została jednoglosnie uchwała o przyjęciu w poczet Braci KBS w Wieleniu Pana Leszka Rossę.

Rozpoczęto ostatni punkt obrad, otwartą dyskusję.

Z inicjatywy Brata Piotra Waśko wywiązała się dyskusja, która zaowocowała przyjęciem uchwały zmieniającej sposób przeprowadzania strzelań królewskich. Na wniosek Brata Andrzeja Rutkowskiego po burzliwej dyskusji wprowadzono strzelanie eliminacyjne do Kura, które wyłoni Braci walczących o tytuł Króla.

Na zakończenie wyprowadzono Sztandar.

 

Admin

Aktualności

Wiwat Król AD 2021.

2021-06-09 13:06:36

W dniu 30 maja 2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego. Z uwagi ...

65 rocznica święceń kapłańskich ks. Bogdana Kity.

2021-05-27 10:02:41

Zaproszenie na Strzelanie Zielonoświątkowe

2021-05-16 20:25:39