Walne Zgromadzenie Bractwa - 16.03.2018 r.

2018-02-06 00:26:57

Na mocy Statutu Wieleńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zwołuje się Walne Zgromadzenie Bractwa, które odbędzie się dnia 16 marca 2018  r. o godzinie 1830 w MGOK ,,Strzelnica”. Obecność obowiązkowa.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Wprowadzenie Sztandaru.

3.         Stwierdzenie kworum.

4.         Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.         Zatwierdzenie porządku obrad.

6.         Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7.         Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8.         Informacja Zarządu z działalności Bractwa w roku 2017.

9.         Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Bractwa

przez Komisję Rewizyjną.

10.       Wolne wnioski dotyczące sprawozdania.

11.       Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjno – Strzelniczej oraz Sądu Honorowego z

działalności w roku sprawozdawczym.

12.       Wolne wnioski dotyczące sprawozdania.

13.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

14.       Uchwalenie wysokości składki rocznej.

15.       Uchwalenie rocznego budżetu.

16.       Uchwalenie wysokości wpisowego dla nowo przyjmowanych członków.

17.       Wolne wnioski.

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski członków muszą być zgłaszane na piśmie do Zarządu Bractwa na 8 dni przed zebraniem, a nieobecności pisemnie usprawiedliwione.

 

Obowiązuje pełne umundurowanie.

Admin

Aktualności

Strzelanie Niepodległościowe - 14.11.2020 r.

2020-11-01 21:08:26

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni do odwołania zaplanowanego na dzień 14 listopada 2020 roku Strzelania Niepodległoś...

Strzelanie Żniwne - wyniki.

2020-09-08 10:51:42

Informacja o śmierci Brata Włodzimierza Rau.

2020-09-07 21:51:22